לימודים בזמן השירות הלאומי

 
מתנדבים בשירות אזרחי - לאומי אינם רשאים ללמוד לימודים סדירים, מלבד במקרים בהם ניתן להם אישור לכך מטעם ארגון ההתנדבות.
 • האישור תקף עבור לימודים בהיקף שאינו עולה על 6 שעות שבועיות.
 • עבור לימודים מעבר ל- 6 שעות בשבוע, נדרש אישור ממנכ"ל המנהלת.
 • כמו כן נדרש אישור מטעם המסגרת המפעילה, שהלימודים אינם פוגעים בשעות ההתנדבות השבועיות.
 • אישור לימודים תקף לשנת לימודים אחת. לשם קבלת אישור לשנה נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.
מי זכאי?
תהליך מימוש הזכות
 • על המתנדב/ת להגיש לארגון ההתנדבות בקשה בכתב על-גבי טופס שיינתן לו מאת ארגון ההתנדבות.
 • הבקשה תכלול את פרטי המוסד החינוכי ואת ההיקף המתוכנן של שעות הלימוד השבועיות.
 • יש לצרף לבקשה העתק מתוכנית הלימודים.
 • המסגרת המפעילה צריכה לאשר על-גבי הבקשה את הלימודים, בהתאם לתכנית האמורה.
ביטול אישור ללימודים
 • ארגון ההתנדבות או המסגרת המפעילה רשאים לבטל את אישור הלימודים, במידה וימצאו כי הלימודים פוגעים בתפקוד המתנדב/ת.
 • מנכ"ל המנהלת רשאי שלא להכיר בתקופת השירות האזרחי - לאומי שלוותה בלימודים, אם ניתן אישור מבלי שנתקיימו כל התנאים שצויינו, או שהם חדלו מלהתקיים לאחר מתן האישור.
 • בעת מעבר בין ארגוני התנדבות או מסגרות מפעילות, יפוג תוקף האישור.
חשוב לדעת
 • לימודים שאינם לימודים סדירים וכן לימודים הנדרשים על ידי המסגרת המפעילה לצורך ביצוע מטלות השירות, אינם מחייבים קבלת אישור.
רוצה להתנדב
ניתן למלא את הטופס או להצטרף בטלפון
074-7011707
שאלון הכוון העמותה לשוויון חברתי